Privacy Statement

Bij de Levensboom

Privacy-statement

De levensboom Fysio & Yoga hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zal alle maatregelen nemen die nodig zijn om privacy te waarborgen. 

De Levensboom Fysio & Yoga houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-statement.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens Patiënten en Clienten

Persoonsgegevens van patiënten worden door  De Levensboom Fysio & Yoga verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • EPD Dossier Verslaglegging
 • onderlinge communicatie, multidisciplinaire samenwerking na je uitdrukkelijke, toestemming
 • communicatie ivm letselschade na je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
 • voor de COV-check via VECoZO (Veilige Communicatie in de Zorg)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandelrelatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Levensboom Fysio & Yoga de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Zorgverzekering inschrijfnummer
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht

Je persoonsgegevens worden door De Levensboom Fysio & Yoga opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: wettelijk vereiste periode van 15 jaar

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Al deze instanties voldoen aan de hoogste eisen van de beveiliging van uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door De Levensboom Fysio & Yoga verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Levensboom Fysio & Yoga de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door De Levensboom Fysio & Yoga opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Levensboom Fysio & Yoga verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Levensboom Fysio & Yoga de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en Achternaam;
 • (Zakelijke) Adresgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door De Levensboom Fysio & Yoga opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de patiëntenadministratie en verslaglegging (EPD);
 • Het verzorgen van de internetomgeving en (e-mail)communicatie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie, online betalingen en opslag van bestanden;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De Levensboom Fysio & Yoga geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Beweegruimte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De Levensboom Fysio & Yoga heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact op met De Levensboom Fysio & Yoga.  Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt daarom altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact  op!

Sluit Menu